Hyvinvointialueuudistus ja sen vaikutus vanhustenhoitoon Suomessa

Alkuvuodesta 2023 toteutettu Suomen hyvinvointialueuudistus, jossa sosiaali- ja terveyspalvelut siirrettiin kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle, on ollut suuren mielenkiinnon ja keskustelun kohteena. Uudistuksen tavoitteena oli parantaa palveluiden saatavuutta ja laatua sekä helpottaa työvoimapulaa sosiaalialalla. Menumat osallistui viiden hyvinvointialueen ateriapalvelukilpailutukseen ja voitti niistä neljä. Olemme päässeet näkemään eturivin paikoilta, miten nykyinen uudistus tuli keskeneräisenä markkinoille. Talentia teki kyselyn sosiaalialan työntekijöille, jossa ilmeni myös paljon haasteita ja ongelmia.

Kysely sosiaalialan työntekijöille oli pysäyttävä

Kyselyyn vastanneista sosiaalialan työntekijöistä peräti 59 % kokee työhyvinvointinsa heikentyneen sote-uudistuksen seurauksena. Vastaajista 56 % kokee uudistuksen vaikuttaneen negatiivisesti omaan työhön, ja 41.% kertoo, että siirtyminen kunnalta hyvinvointialueen palvelukseen on tuonut muutoksia omiin työtehtäviin. Nämä muutokset ovat pääosin olleet negatiivisia, mikä on johtanut työhyvinvoinnin heikkenemiseen ja työkuormituksen kasvuun. Haluttua positiivista muutosta ei ole vielä tullut ja tilannetta hankaloittaa heikko taloustilanne sekä poliittiset tekijät.  

Työntekijät ovat raportoineet kohonneesta työuupumuksesta, huonosta johtamisesta, epäselvistä ohjeista ja tiedonkulun ongelmista hyvinvointialueille siirtymisen jälkeen. Tämän seurauksena sosiaalialan arki on muuttunut yhä kuormittavammaksi. Työntekijöiden mukaan työn määrä on moninkertaistunut, ja epävarmuus ja sekavat ohjeet ovat aiheuttaneet väsymystä ja stressiä. Lisäksi asiakkaiden saamien palveluiden laadun heikkeneminen on vähentänyt työn mielekkyyttä. Ateriapalvelun tuottaminen vajavaisten ensitietojen valossa oli meille haastavaa, eikä arvioidut määrät kohdannut todellisuuden kanssa. Tämä aiheutti paljon sekaannusta puolin ja toisin, sillä hyvinvointialueiden kilpailutus ja aloitus tulivat nopealla aikataululla. Nyt meidän tuottama ateriapalvelu on saatu toimimaan, mutta se ei vielä yksin auta hyvinvointialueen vaikeuksissa.

Vanhusten saama hoito on sosiaalipalvelujen ytimessä, ja sen laatu ja saatavuus ovat olennaisen tärkeitä tekijöitä yhteiskunnan hyvinvoinnille. Koska uudistus on vaikuttanut sosiaalialan työntekijöiden työoloihin ja -kuormitukseen negatiivisesti, on oletettavaa, että se on vaikuttanut myös vanhusten saamaan hoitoon. Miten se vaikuttaa hoitoon tai vanhusten yleiseen jaksamiseen, selviää vasta laajemmissa tutkimuksissa.